Polityka Prywatności

Niezmiernie istotną rolę w działalności firmy Speedmail Sp. z o.o. odgrywa bezpieczeństwo informacji.

Wynika to ze specyfiki biznesowej przedsiębiorstwa, dla którego informacje w postaci cyfrowej i dokumenty papierowe o treściach podlegających ochronie są przedmiotem podstawowych procesów usługowych.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony posiadanych danych stosujemy surowe uregulowania

  • obejmujące Centralę i wszystkie oddziały firmy
  • dostosowane do norm i regulacji prawnych
  • zintegrowane z wdrożonymi systemami informatycznymi

W firmie Speedmail przetwarzamy chronione prawem Tajemnicy Pocztowej dane dotyczące Adresatów i Nadawców masowo dostarczamy korespondencję zawierającą personalizowane dokumenty.

Dbamy o to, by informacje te trafiały wyłącznie do ich adresatów, były kompletne i czytelne – gwarantujemy poufność, integralność i dostępność informacji.

Zastosowane mechanizmy gwarantują ochronę:

  • danych osobowych
  • sieci i systemów teleinformatycznych
  • dokumentów i materiałów niejawnych

Z informacji korzystamy zawsze zgodnie z polskim prawem. Szanujemy prawa własności informacji, w tym prawa autorskie twórców oprogramowania komputerowego.

Dla uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wdrożyliśmy szereg procedur oraz zaawansowanych systemów technicznych i rozwiązań informatycznych.

Tworzymy restrykcyjne procedury zawierające:

  • reguły związane z tworzeniem informacji
  • zasady obiegu i przechowywania informacji

Na mocy decyzji Zarządu Speedmail Sp. z o.o. w firmie rozpoczęto działania mające na celu stworzenie i późniejsze dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji do wymagań normy PN-ISO/IEC 27001.