Polityka Środowiskowa

Speedmail Sp. z o.o. jest świadoma odpowiedzialności ciążącej na Spółce
w zakresie ochrony środowiska naturalnego podczas realizacji działań biznesowych.

Firma Speedmail troszczy się o środowisko, poprzez spełnianie stosownych wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Stawia sobie za cel dążenie do ciągłego zmniejszania potencjalnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko poprzez:

 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • zwiększanie udziału użycia energooszczędnych urządzeń biurowych i źródeł światła
 • segregację śmieci oraz prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki odpadami
 • monitorowanie zużycia energii cieplnej, a także wody i ścieków
 • używanie biodegradowalnych środków czystości
 • racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej
 • promowanie postaw proekologicznych wśród pracowników i kontrahentów.

Pracownicy są zachęcani do oszczędzania energii w domu i w pracy, inicjowania i brania udziału w wydarzeniach mających na celu propagowanie ekologicznego myślenia oraz do podejmowania wszelkich innych działań, które odzwierciedlą ich troskę o środowisko.

Na co dzień, jako firma działająca w branży logistycznej, Speedmail dąży przede wszystkim do ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko w obszarze transportu przesyłek.

Główne projekty ekologiczne koncentrują się wokół aspektów:

 • wyboru nowoczesnych środków transportu spełniających europejskie normy emisji spalin
 • rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz rowerowego, propagowania środków transportu, które nie generują zbędnych zanieczyszczeń
 • optymalizacja tras listonoszy na podstawie wyrysów z tras GPS
 • racjonalnego planowanie tras, ograniczenie pustych przebiegów, maksymalne wykorzystanie powierzchni ładunkowej pojazdu
 • zwiększanie świadomości ekologicznej wśród pracowników i promowanie działań przyjaznych dla środowiska

Mamy świadomość, jakie konsekwencje niesie ze sobą zanieczyszczenie środowiska i nie pozostaniemy bierni w ciągłym udoskonalaniu procedur i podejmowaniu działań mających na celu ochronę środowiska.