Kodeks postępowania

pracowników, dostawców i partnerów Speedmail Sp. z o.o.

Zdjęcie Kodeks postępowania
Zdjęcie Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

pracowników, dostawców i partnerów Speedmail Sp. z o.o.


Wprowadzenie


Kodeks postępowania firmy Speedmail Sp. z o.o. określa oczekiwania wobec pracowników, członków zarządu, dostawców i partnerów.

Został stworzony w celu jasnego określenia reguł, według których prowadzona jest działalność - przestrzegając prawa, unikając konfliktu interesów, osiągając zamierzone cele we właściwy sposób, traktując uczciwie i z szacunkiem zróżnicowaną grupę pracowników oraz zapewniając zdrowe i bezpieczne środowisko pracy.

Kodeks postępowania jest podstawowym środkiem zobowiązującym nas do przestrzegania etyki zawodowej i zasad zrównoważonego rozwoju.

Objaśnia wiele podstawowych założeń dotyczących naszej firmy oraz osobistego obowiązku każdego z nas do działania zgodnie z wartościami uznawanymi przez Speedmail.

Nasze cele biznesowe osiągamy w sposób etyczny i w pełnej zgodności ze wszystkimi przepisami prawa. Tego oczekujemy od naszych pracowników, partnerów i dostawców.


 

Etyka

Wywiązanie się ze społecznych obowiązków odbywa się wskutek prowadzenia działań uczciwie,
z zachowaniem szeroko pojętych zasad etyki.

Firma Speedmail Sp. z o.o. opiera swą działalność na zasadach:

Uczciwość w interesach

Nie praktykujemy i nie tolerujemy żadnych przejawów korupcji, defraudacji i wyłudzania. Nie przekazujemy
i nie przyjmujemy żadnych korzyści materialnych w relacjach biznesowych.

Wiemy, że przyzwoitość i surowe przestrzeganie biznesowych reguł się opłaca.

Uczciwa konkurencja

Wszelkie działania prowadzone są w pełni na zasadach uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów antymonopolowych.

Znamy prawa regulujące zasady konkurowania i przestrzegamy ich, by naturalnym stało się dążenie przedsiębiorców do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego, w ramach jednego rynku.

Dialog i zrozumienie

Słuchamy naszych pracowników i kontrahentów, umożliwiamy zgłaszanie problemów i zawsze traktujemy je poważnie z zachowaniem odpowiedniej dyskrecji.

Wszystkie zgłoszenia rozpatrujemy poufnie i podejmujemy odpowiednie działania zaradcze.

Prywatność i własność intelektualna

Zapewniamy poufność, integralność i dostępność informacji. Ochrona i wykorzystanie danych osobowych
w odpowiedni sposób wynika ze specyfiki naszego przedsiębiorstwa i jest na każdym kroku egzekwowana.

Dla uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, wdrażamy szereg procedur oraz zaawansowanych systemów technicznych i rozwiązań informatycznych. Jednocześnie zapewniamy ochronę prywatności i własności intelektualnej naszych pracowników, partnerów i Kontrahentów.

 

Standardy pracy

Pracownicy stanowią trzon każdego przedsiębiorstwa. Respektowanie przysługujących im praw człowieka
i traktowanie z należytym szacunkiem i godnością to podstawa istnienia firmy.

Zakaz pracy dzieci

Mamy świadomość, że kolejne etapy w życiu człowieka wyznaczają również zakres możliwości związanych
z uczestniczeniem w rynku pracy. Tym samym nie zatrudniamy osób, których wiek nie przekracza granicy minimalnego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, zgodnie z ustanowionym prawem.

Brak dyskryminacji

Wszystkie osoby zatrudnione w firmie traktowane są jednakowo, na równych prawach. Nie faworyzujemy
i nie wykluczamy nikogo z pobudek etnicznych lub rasowych. Nikt nie jest niesprawiedliwie krzywdzony ze względu na płeć, wiek, wygląd, kolor skóry, narodowość, orientację seksualną czy wyznanie.

Dobrowolność zatrudnienia

Nasi pracownicy wykonują swoje czynności dobrowolnie i świadomie. Nie czerpiemy korzyści
z jakichkolwiek form pracy przymusowej, niewolniczej ani przymusowej pracy więźniów.

Wynagrodzenie i godziny pracy

Stosujemy wynagrodzenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniające odpowiedni standard życia. Wynagrodzenia wypłacane są terminowo. Godziny pracy nie przekraczają maksymalnego poziomu określonego przez prawo.

Wolność zrzeszania się

Nie zabraniamy pracownikom swobodnego zrzeszania się, wstępowania do związków zawodowych, rad zakładowych czy uczestniczenia w negocjacjach zbiorowych.

Zależy nam na konstruktywnym dialogu z pracownikami i nigdy nie działamy na niekorzyść osób biorących udział w reprezentacji pracowniczej.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest kwestią, która dotyczy nas wszystkich, dlatego jako firma nie jesteśmy obojętni na otaczający świat, kierując się dobrem przyrody w podejmowanych działaniach. Gwarantujemy naszym pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, szczególną wagę przywiązując do:

Przepisy

Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa w pracy. Uzyskujemy i aktualizujemy wszelkie niezbędne zezwolenia, licencje czy rejestracje.

Sytuacje alarmowe, informacje o zagrożeniach

Udostępniamy informacje o bezpieczeństwie dotyczące zidentyfikowanych zagrożeń w miejscu pracy. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Identyfikujemy i oceniamy prawdopodobne i potencjalne sytuacje alarmowe, wdrażamy plany awaryjne i procedury reagowania.

Bezpieczeństwo usług

Realizowane przez nas usługi wykonywane są z uwzględnieniem określonych procedur i instrukcji. Staramy się przewidywać sytuacje problemowe, by przypadkowe awarie nie wstrzymały ciągłości działania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Chronimy pracowników przed zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi oraz czynnościami obciążającymi fizycznie w miejscu pracy. Zarządzamy czynnikami ryzyka w celu zmniejszenia liczby wypadków, zapewnienia zgodności z przepisami i zwiększenia efektywności działań.

Odpady i emisje

Stosujmy systemy zapewniające bezpieczne postępowanie z odpadami, emisjami do powietrza i ściekami. Dbamy o recykling i powtórne wykorzystanie materiałów.

Zarządzamy i kontrolujemy działania, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

Ochrona zasobów naturalnych i klimatu

Ekonomicznie korzystamy z zasobów naturalnych takich jak woda, źródła energii i surowce. Opracowujemy procesy przyjazne dla przyrody i ciągle modyfikujemy dotychczasowe, by maksymalnie zmniejszyć zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych.

 

Jakość i systemy zarządzania

Wdrożenie właściwych systemów zarządzania ułatwi przestrzeganie przepisów i zagadnień wskazanych
w niniejszym Kodeksie postępowania.

Wymagania jakościowe usług

Stosujemy najwyższe standardy obsługi konsekwentnie zaspokajając oczekiwania klientów. Usługi realizujemy zgodnie z zawartymi w umowie wskaźnikami.

Jakość pracy dotyczy również relacji z pracownikami, dostawcami i partnerami.

Ciągłe doskonalenie

Dbamy o stałe podnoszenie jakości usług. Obserwujemy zmiany zachodzące na rynku, dostosowując poziom usług do rosnących wymagań klienta i absorbując nowe technologie.

Przepisy i wymagania prawne

Przestrzegamy obowiązujących przepisów, praw i umów, jak również ogólnie uznawanych norm

Dokumentacja

Potwierdzenie przyjętych w Kodeksie zasad stanowi tworzona dokumentacja, odzwierciedlająca stosowaną w firmie politykę zrównoważonego rozwoju.

Dokumentacja stanowi przegląd wartości respektowanych przez Speedmail, które kontrahent powinien
w pełni akceptować i się z nimi zgadzać przed podjęciem współpracy.

Zarządzanie ryzykiem

Tworzymy systemy zarządzania ryzykiem polegające na rozpoznawaniu i ocenie we wczesnym stadium zagrożeń i źródeł, powodujących ich nieprawidłowości oraz inicjowaniu ukierunkowanych środków zaradczych. Stosujemy środki prewencyjne, przy stałym monitorowaniu ich rezultatów.

Mechanizmy te mają za zadanie zarządzanie ryzykiem we wszystkim obszarach wskazanych w niniejszym Kodeksie.

Szkolenia i kompetencje

Naszym pracownikom i partnerom umożliwiamy udział w szkoleniach, które pozwalają zdobyć odpowiednią wiedzę niezbędną do zrozumienia i stałej realizacji zagadnień wskazanych w Kodeksie oraz obowiązujących przepisów, praw i ogólnie przyjętych norm.

oddzwonimy ikona

Zostaw nam
swój numer.
Oddzwonimy!

Wiadomość z numerem telefonu została wysłana.
Dziękujemy!
Nie udało się wysłać wiadomości. Spróbuj ponownie.
zadzwoń ikona

Zadzwoń do nas! Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

Zadzwoń
napisz do nas ikona

Napisz do nas! Odpiszemy
bardzo szybko.

Napisz
oddzwonimy

Zapytaj o ofertę.

W przypadku zainteresowania współpracą lub pytań dotyczących oferowanych usług prosimy o wypełnienie formularza.

Zapytaj
zadzwoń

Chcesz prowadzić własny Punkt dystrybucyjny lub pracować z nami?

Sprawdź warunki współpracy i skontaktuj się z nami.

Więcej
napisz do nas

Formularz reklamacji.

Zgłoś problem z przesyłką. Wypełnij formularz, który ułatwi kontakt z nami i przyspieszy procedury związane ze złożoną reklamacją.

Wypełnij