Speedmail dla zrównoważonego rozwoju

Zdjęcie Speedmail dla zrównoważonego rozwoju
Zdjęcie Speedmail dla zrównoważonego rozwoju

Speedmail dla zrównoważonego rozwoju

RAPORT

Polityka Zrównoważonego Rozwoju
1. Cel raportu

Celem niniejszego dokumentu jest analiza działalności firmy Speedmail pod kątem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Raport przedstawia politykę spółki, zgodnie z którą dobrowolnie uwzględnia ona interesy społeczne i ochrony środowiska w swoich strategiach działań na rynku pocztowym, a także w stosunkach z różnymi grupami interesariuszy.

2. Charakterystyka i profil firmy

Firma SPEEDMAIL Sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego wpisana została 27 lipca 2011r.

Jako ogólnopolski operator pocztowy świadczy usługi w obszarze korespondencji masowej  dla firm i instytucji na terenie całego kraju.

Specjalizuje się w obsłudze klientów biznesowych i instytucjonalnych, dystrybuując listy zwykłe, polecone oraz przesyłki marketingowe adresowe.

Za pośrednictwem własnych punktów dystrybucyjnych w kluczowych lokalizacjach Polski oraz solidnej sieci Partnerów spółka tworzy idealny obszar doręczeń, obejmujący już ponad 100 placówek w całej Polsce.

Powołana do świadczenia profesjonalnych usług pocztowych we wrześniu 2011r uzyskała wpis do Rejestru Operatorów Pocztowych, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem B-00409.

Speedmail jest pierwszym na polskim rynku podmiotem dedykowanym wyłącznie sektorowi P4B (Post for Business).

Jest partnerem grupy Emerson, największego niezależnego producenta korespondencji masowej w Europie Środkowo-Wschodniej, którego roczny wolumen wyprodukowanych przesyłek wynosi ponad 250mln sztuk.

Jako pierwsza w Polsce, firma Speedmail umożliwia swoim Klientom pełną ewidencję każdej nadanej przesyłki listowej, co dotychczas możliwe było tylko
w przypadku przesyłek kurierskich, jak również wprowadziła do oferty innowacyjną usługę PDC, obejmującą profesjonalną obsługę dostarczania kontraktów w imieniu Klienta.

3. Wizja i misja firmy w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialność Biznesu rozumiana jest przez nas jako droga rozwoju gospodarczego i społecznego przy racjonalnym gospodarowaniu ograniczonymi zasobami naturalnymi naszej planety.

Zadowolenie klientów, satysfakcja pracowników i szacunek społeczeństwa to
w Speedmail cele równie istotne, jak sukces i zyski spółki z realizowanych usług.

Misją firmy stało się zapewnienie firmom i instytucjom atrakcyjnych pod względem cenowym i jakościowym usług pocztowych, przy równoczesnym respektowaniu wszelkich wymagań środowiskowych, prawnych i innych dotyczących działalności firmy.      

Wizja firmy zakłada:

 • pełne zadowolenie klienta z świadczonych usług
 • stałe podnoszenie jakości usług
 • terminowość i maksymalną skuteczność doręczeń
 • innowacyjność w procesie realizacji usług


Model zarządzania w firmie Speedmail Sp. z o.o., wdrażającej strategie w polu zrównoważonego rozwoju, zakłada odpowiednie i świadomie kształtowane relacje pomiędzy jej wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko i zaspokojeniem potrzeb społecznych pracowników.

Należyta równowaga pomiędzy powyższymi obszarami pozwoli na długoletnie planowanie strategii biznesowych i funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

4. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Firma Speedmail w pełni dobrowolnie, wykraczając poza minimalne wymogi prawne, uwzględnia problematykę społeczną i środowiskową w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Za cel stawiamy sobie odpowiedzialne i etyczne postępowanie względem grup społecznych, na które oddziałujemy z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Tworzymy też środowisko pracy dla osób niepełnosprawnych, uznając ich wysokie kwalifikacje i często niedostrzeganą w społeczeństwie - zdatność do pracy.

4.1. przestrzeganie praw pracowniczych

Spółka stawia sobie za cel nieustanne zapewnianie godnych warunków pracy oraz bezpiecznego zatrudnienia, stosując wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej oraz gwarantując utrzymanie standardów pracy zgodnych z wymaganiami przepisów BHP.

W celu zapewnienia należytej jakości pracy inwestujemy w najnowocześniejszy sprzęt i narzędzia pracy. Wyposażamy listonoszy w odzież firmową, udostępniamy ubezpieczenia grupowe.

Oferujemy różne formy zatrudnienia, elastycznie podchodząc do możliwości i dyspozycyjności pracowników.

Dużą wagę przykładamy również do odpowiedniego motywowania zatrudnionych osób, aby wzmocnić chęć związania swojej zawodowej przyszłości z firmą.

Dodatkowo oferuje szkolenia podnoszące kwalifikacje i rozwijające nowe umiejętności.

Spółka dba również o komfortową atmosferę w firmie, troszcząc się o pozytywne relacje między pracownikami.

Brak barier między kierownictwem a pracownikami, równe traktowanie wszystkich zatrudnionych oraz jasne zasady pracy są dla firmy Speedmail kluczowymi wartościami kreującymi przyjazną atmosferę oraz właściwe relacje zawodowe.

4.2. Otoczenie społeczne

Jako istotny pracodawca w regionie mamy świadomość, że wywieramy istotny wpływ na lokalną społeczność i jej rozwój.

Wspieramy działania służące wzrostowi aktywności społecznej i przykładamy dużą wagę do tego, by nasza działalność była efektem dobrego poznania oczekiwań i potrzeb otoczenia lokalnego.

Współpracujemy z Urzędami Pracy, ułatwiając w ten sposób absolwentom odbycie stażu zawodowego i aktywnie przyczyniając się do przeciwdziałania bezrobociu.

W związku z dynamicznym rozwojem na rynku jesteśmy również cennym źródłem miejsc pracy w całej Polsce.

4.3. Relacje z klientami

W trosce o dobro naszych klientów stosujemy się do wszystkich obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej praw konsumenckich.

Oznacza to, że Speedmail w ramach świadczenia usług:

 • rzetelnie informuje klienta o rodzajach, zasadach i sposobie świadczenia usług
 • proces realizacji usług wykonuje z zachowaniem procedur i najwyższych standardów jakości
 • ponosi odpowiedzialność za niewłaściwie zrealizowaną usługę
 • ustosunkowuje się do zgłoszenia niezgodności realizacji usługi z umową zgodnie z zawartym w niej terminem rozpatrywania reklamacji
 • Speedmail dba o klienta, oferując szeroki wachlarz usług. Dzięki personalizacji naszej oferty jesteśmy w stanie zaoferować usługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta.


4.4. Ochrona środowiska

Speedmail Sp. z o.o. jest świadoma odpowiedzialności ciążącej na Spółce
w zakresie ochrony środowiska naturalnego podczas realizacji działań biznesowych.

Firma Speedmail troszczy się o środowisko, poprzez spełnianie stosownych wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Stawia sobie za cel dążenie do ciągłego zmniejszania potencjalnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko poprzez:

 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • zwiększanie udziału użycia energooszczędnych urządzeń biurowych i źródeł światła
 • segregację śmieci oraz prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki odpadami
 • monitorowanie zużycia energii cieplnej, a także wody i ścieków
 • używanie biodegradowalnych środków czystości
 • racjonalne wykorzystanie energii elektrycznej
 • promowanie postaw proekologicznych wśród pracowników i kontrahentów.


Pracownicy są zachęcani do oszczędzania energii w domu i w pracy, inicjowania i brania udziału w wydarzeniach mających na celu propagowanie ekologicznego myślenia oraz do podejmowania wszelkich innych działań, które odzwierciedlą ich troskę o środowisko.

Na co dzień, jako firma działająca w branży logistycznej, Speedmail dąży przede wszystkim do ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko w obszarze transportu przesyłek.

Główne projekty ekologiczne koncentrują się wokół aspektów:

 • wyboru nowoczesnych środków transportu spełniających europejskie normy emisji spalin
 • rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz rowerowego, propagowania środków transportu, które nie generują zbędnych zanieczyszczeń
 • optymalizacja tras listonoszy na podstawie wyrysów z tras GPS
 • racjonalnego planowanie tras, ograniczenie pustych przebiegów, maksymalne wykorzystanie powierzchni ładunkowej pojazdu
 • zwiększanie świadomości ekologicznej wśród pracowników i promowanie działań przyjaznych dla środowiska


Mamy świadomość, jakie konsekwencje niesie ze sobą zanieczyszczenie środowiska i nie pozostaniemy bierni w ciągłym udoskonalaniu procedur i podejmowaniu działań mających na celu ochronę środowiska.

5. Podsumowanie

Speedmail Sp. z o.o. realizuje rozumianą wieloaspektowo Strategię Zrównoważonego Rozwoju, co potwierdza niniejszy raport.

Przykłada również wszelkie starania do rzetelnego komunikowania otoczenia o wartościach, jakimi się kieruje.

Dążymy do realizowania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu różnymi drogami, realizując zobowiązania etyczne, społeczne i ekologiczne.

Wierzymy, że przyczyni się to nie tylko do wzrostu satysfakcji naszych klientów, ale również dalszego rozwoju Speedmail.

oddzwonimy ikona

Zostaw nam
swój numer.
Oddzwonimy!

Wiadomość z numerem telefonu została wysłana.
Dziękujemy!
Nie udało się wysłać wiadomości. Spróbuj ponownie.
zadzwoń ikona

Zadzwoń do nas! Wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

Zadzwoń
napisz do nas ikona

Napisz do nas! Odpiszemy
bardzo szybko.

Napisz
oddzwonimy

Zapytaj o ofertę.

W przypadku zainteresowania współpracą lub pytań dotyczących oferowanych usług prosimy o wypełnienie formularza.

Zapytaj
zadzwoń

Chcesz prowadzić własny Punkt dystrybucyjny lub pracować z nami?

Sprawdź warunki współpracy i skontaktuj się z nami.

Więcej
napisz do nas

Formularz reklamacji.

Zgłoś problem z przesyłką. Wypełnij formularz, który ułatwi kontakt z nami i przyspieszy procedury związane ze złożoną reklamacją.

Wypełnij